General sales terms


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BEYSTER sp. z o.o. sp. k.


I. USTALENIA OGÓLNE, ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej umowy kupna-sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a kupującym (dalej: Warunki Sprzedaży). Warunki niniejsze obowiązują strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

1.2. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie i stosowanie jakichkolwiek innych uzgodnień , klauzul i warunków, w tym dopisków ze strony Kupującego na Zamówieniu, wszelkiego typu ''ogólnych warunków zakupów'' strony kupującej, lub innych podobnych warunków lub też dokumentów o podobnym charakterze, wprowadzanych poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub tez jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. Takie warunki uważa się za nieuzgodnione między Stronami.

1.3. Warunki sprzedaży Sprzedającego obowiązują jedynie w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego w bieżących przyszłych stosunkach handlowych dla wszystkich przyszłych kontaktów handlowych z zamawiającymi.

II. OFERTA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY, ZASTRZEŻENIE W ZAKRESIE ZMIAN I PRAW AUTORSKICH

2.1. Zestawienie Towarów oferowanych przez Sprzedającego znajduje się na stronie internetowej www. beyster.com.pl oraz w wszelkich materiałach i informacjach handlowych Sprzedającego takich jak zdjęcia, rysunki i parametry techniczne, dostępnych bądź przesyłanych do Kupującego. Zestawienie Towarów, a także katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o sprzedawanych Towarach stanowią zaproszenie do składania ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, dotyczącego zestawienia Towarów, bez podania przyczyny odmowy.

2.2. Ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jest złożenie przez Kupującego Zamówienia.

2.3. Zawarcie między stronami Umowy Sprzedaży następuje z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego dostawy, bądź też, w przypadku oferty złożonej przez Sprzedającego, w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przez Kupującego.

2.4. Sprzedający pisemnie potwierdza przez otrzymania Zamówienia i przyjęcie zamówienia do realizacji wymienia ilość zamówionych Towarów z podaniem ich symbolu i numeru katalogowego, wymagane od Kupującego zabezpieczenia płatności, proponowane terminy i warunki płatności, jak również termin i miejsce dostawy towaru, bądź tez poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji Zamówienia.

2.5. Informując na piśmie o braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający może zaproponować odmienne warunki realizacji zamówienia poprzez niezbędne ograniczenie lub rozszerzenie jego wielkości lub zaproponować inne zmiany w stosunku do treści zamówienia Kupującego. Propozycja warunków realizacji zamówienia odmiennych od treści Zamówienia złożonego przez Kupującego uważana jest za ofertę. Zamawiający wyraża zgodę na ofertę Sprzedającego, chyba że niezwłocznie zgłosi swój sprzeciw, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

2.6. Towary sprzedającego są dostarczane w opakowaniach, jak zostało to określone w katalogach lub materiałach i informacjach handlowych.

2.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych w jego towarach, zawsze gdy takie zmiany służą postępowi technicznemu lub są niezbędne na skutek innych okoliczności lub też są korzystne dla Kupującego.

2.8. Zdjęcia, rysunki, obliczenia i inna dokumentacja dotycząca towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego ( dalej: utwór) stanowi wyłączną własność BEYSTER sp. z o.o. sp. k.(formerly BEYSTER INTERNATIONAL sp. z o.o.). Korzystanie lub rozporządzanie utworem bez wyraźnej zgody BEYSTER sp. z o.o. sp. k.(formerly BEYSTER INTERNATIONAL sp. z o.o.) wyrażonej w formie pisemnej jest niedopuszczalne i zabronione.

III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Podane w cennikach, informacjach handlowych i reklamowych ceny są niewiążące dla Sprzedawcy.

3.2. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, jako cenę netto rozumie się cenę fabryczną produktu, zawierającą koszt opakowania zwykle używanego w obrocie handlowym, nie zawierającej podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawia fakturę, powiększając cenę netto o wartość podatku od towarów i usług w wysokości stawki VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.3. Faktury VAT, potwierdzające zawartą Umowę kupna sprzedaży wystawiane są przez Sprzedającego niezwłocznie po dostarczeniu towaru Kupującemu i przesyłane są pocztą na adres do doręczeń wskazany w Umowie. Za zgoda Zamawiającego faktury VAT mogą być dostarczane w wersji elektronicznej na adres e-mail zamawiającego.

3.4. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego, przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

3.5. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.6. Kwota skonta może być potrącona tylko w przypadku, jeżeli Strony to uprzednio wyraźnie ustaliły i gdy zapłacone są wszystkie wymagalne należności Sprzedającego.

3.7. Jeżeli zamawiający nie dokonał zapłaty w terminie, Sprzedający od kwoty zaległych należności naliczy odsetki umowne w maksymalnej wysokości przewidzianej przez przepisy prawa.

3.8. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.

3.9. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki w płatnościach, Sprzedający ma prawo do wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu dla wykonania jego obowiązków z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego.

3.10. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wzajemnego wcześniej, zaś po podpisaniu umowy przez strony okaże się, że zaspokojenie roszczeń Sprzedającego, szczególnie roszczeń o zapłatę ceny, jest wątpliwe z uwagi na stan majątkowy zamawiającego, Sprzedający może powstrzymać się od spełnienia świadczenia do chwili, gdy Kupujący nie zapłaci ceny lub nie da stosownego zabezpieczenia w wyznaczonym przez Kupującego terminie. Prawo do wskazania rodzaju i wysokości zabezpieczenia należy wyłącznie do Sprzedającego. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy. Kupujący na żądanie Sprzedającego ma obowiązek udzielenia informacji o stanie majątkowym.

3.11. We wzajemnych rozliczeniach między Stronami, zamawiający nie może przedstawić Sprzedającemu swojej wierzytelności do potrącenia z wymagalnymi wierzytelnościami Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraźnie i na piśmie uzna roszczenia zamawiającego lub zawrze ugodę przed sądem.

3.12. Koszty spłaty wierzytelności Sprzedawcy wynikających z zawartych przez strony umów sprzedaży i dostawy ponosi zamawiający. Koszty spłaty wierzytelności rozumiane są wszelkie koszty związane z uzyskaniem należności, w tym koszty wynagrodzenia profesjonalnego podmiotu wykonującego na zlecenie sprzedawcy czynności windykacyjne.

IV. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI, ODSTĄPIENIE, WYDANIE ZABEZPIECZENIA

4.1. Towar dostarczany Zamawiającemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Zamawiającego w całości ceny sprzedaży (towar zastrzeżony). W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania w/w obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

4.2. Dalsza sprzedaż towarów Sprzedawcy jest dozwolona tylko w ramach wymiany handlowej zgodnej z przepisami. Nie zezwala się zamawiającemu na ustanowienie zestawów lub na tworzenie i przenoszenie innych zabezpieczeń na towarach będących w posiadaniu Sprzedawcy lub których cena nie została uiszczona w całości.

4.3. Zamawiający zobowiązuje się, iż tytułem zabezpieczenia wszystkich wierzytelności sprzedawcy względem niego, wynikających z wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawartych w ramach współpracy handlowej Stron, będzie cedował na Sprzedawcę swoje należności łącznie z wartością podatku VAT wynikające z dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego lub z wykonania dzieła z użyciem towarów zastrzeżonych do wysokości kwoty jego wymagalnych wierzytelności. W przypadku, gdyby towar zastrzeżony Sprzedawcy został odsprzedany lub użyty przez zamawiającego w ramach umowy o dzieło z innymi, nie należącymi do sprzedawcy towarami, niezależnie czy po uprzednim przerobieniu czy też nie, umowa cesji powstałych na tej drodze należności nastąpi tylko w wysokości wartości towaru zastrzeżonego.

4.4. W razie zawarcia przez Zamawiającego umowy dalszej sprzedaży lub wykonania dzieła, których przedmiotem jest towar zastrzeżony, zamawiający ma obowiązek przekazać niezwłocznie informacje o odbiorcy i ustalonych cenach oraz zawarcia ostatecznej umowy cesji ze sprzedawcą na piśmie i do poinformowania dłużnika o cesji na rzecz Sprzedającego. Cesja wierzytelności nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny.

4.5. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłata ceny za zakupiony towar, który pozostaje nadal w posiadaniu zamawiającego, zamawiający jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo wydać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje- o ile strony nie ustaliły inaczej-odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez zamawiającego zobowiązań wobec Sprzedającego. Koszty dostarczenia towaru Sprzedającemu i przechowania w magazynie Sprzedającego ponosi Kupujący.

4.6. Jeżeli wartość udzielonych przez zamawiającego zabezpieczeń przekracza wartość należności o więcej niż 10%, to jesteśmy zobowiązani do żądania retrocesji lub wydania. Wybór zabezpieczenia, które ma być wydane, leży w naszej gestii.

V. DOSTAWA I WYSYŁKA TOWARU

5.1. Sprzedający potwierdzając przyjęcie zamówienia, informuje Kupującego o terminie realizacji dostawy towaru. Ustalenie terminu dostawy następuje po wyjaśnieniu z zamawiającym wszelkich wątpliwości technicznych dotyczących zamawianego towaru. Dostawa Towaru następuje w miejsce wskazane przez zamawiającego.

5.2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się dla Sprzedającego od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Kupującemu lub przewoźnikowi z magazynu lub zakładu Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

5.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego np. mobilizacja, wojna, rebelia, strajk lub blokada, opóźnienie w dostawie surowców lub materiałów pomocniczych, opóźnienie dostaw realizowanych przez naszych kontrahentów lub innych tym podobnych. Do chwili ustania przeszkody, o której mowa w punkcie 8.3., Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, względnie odstąpić od zawartej umowy. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

5.4. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

5.5. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściami. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

5.6. W przypadku współpracy Stron w zakresie stałych dostaw, każdą pojedyncza dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu niezrealizowanych dostaw.

5.7. Transport do miejsca wydania towaru odbywa się na koszt Kupującego.

5.8. Z chwilą wydania towaru Zamawiającemu wszelkie ryzyka związane z utrata towaru, zniszczeniem, zmiana jego właściwości, ilości, masy i wszelkich cech określonych w Zamówieniu, przechodzą na Kupującego. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług spedytora lub przewoźnika w/w ryzyka przechodzą na Kupującego, w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

5.9. W momencie odbioru Towaru w Miejscu Wydania Towaru, Kupujący w obecności przedstawiciela Sprzedawcy bądź przewoźnika kwituje odbiór Towaru w ilości i o masie przewidzianej w Zamówieniu. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru Kupujący traci uprawnienie do zgłaszania jakichkolwiek reklamacji dotyczących ilości bądź masy Towaru.

VI. PRZYJĘCIE ZWROTU TOWARU BEZ ZOBOWIĄZANIA PRAWNEGO

6.1. Zakupiony niewadliwy i nieużywany towar może być zwrócony przez Zamawiającego jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Sprzedawcę. Zwracany towar zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko jeżeli będzie w oryginalnych opakowaniach. Sprzedawca wyrażając zgodę na zwrot, wskazuje miejsce dostarczenia zwracanego towaru w Polsce. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do magazynu Sprzedającego ponosi zamawiający. Towary wysłane przez Zamawiającego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub w opakowaniach uszkodzonych lub nieoryginalnych natychmiast i bez ich kontroli będą odsyłane na adres zamawiającego na jego koszt.

6.2. Zamówienia specjalne lub dostawy, których realizacja trwa dłużej niż 3 miesiące nie podlagaja zwrotowi.

6.3. Dla pokrycia kosztów przyjęcia zwrotu towaru Sprzedający pobiera od zamawiającego opłatę manipulacyjną w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wartości netto zwracanego towaru. Jeżeli w momencie zwrotu towaru nie występuje on już w aktualnym na dzień zwrotu cenniku Sprzedającego, oprócz opłaty manipulacyjnej pobierana będzie odpowiednio opłata dodatkowa (tzn. opłata za stare zapasy) w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wartości netto zwracanego towaru. Jeżeli Sprzedawca w drodze wyjątku wyrazi zgodę na zwrot towaru nieopakowanego lub nie będącego w opakowaniu oryginalnym, oprócz opłaty manipulacyjnej i ewentualnej opłaty za stare zapasy, naliczana będzie także opłata wyrównująca nakłady na przetworzenie i koszty nowego opakowania w wysokości równowartości opakowania, jednak w wysokości nie niższej niż 15% (słownie: piętnaście procent) wartości netto zwracanego towaru.

6.4. Zwrócone towary będą księgowane wyłącznie na nowych fakturach. Rozliczenie zwrotów z fakturami otwartymi w momencie przyjęcia zwrotu towaru jest wykluczone.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

7.1. Kupujący ma obowiązek zbadać starannie dostarczony towar w dacie wydania oraz zawiadomić Sprzedawcę pisemnie za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej o wykrytych wadach w terminie 1 dnia roboczego od daty jego wydania Kupującemu ( Zgłoszenie Reklamacyjne). Kupujący ma obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad jawnych oraz braków ilościowych. Towar odebrany przez Kupującego przez przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po otwarciu opakowania.

7.2. W przypadku wykrycia wady ukrytej w okresie rękojmi, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ich wykrycia, sporządzić na tę okoliczność zgłoszenie reklamacyjne na piśmie. Zgłoszenie reklamacyjne stanowi podstawę dla rozpatrzenia reklamacji i winno być niezwłocznie przesłane Sprzedającemu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Niedotrzymanie w/w terminu skutkują utratą uprawnień z tytułu rękojmi.

7.3. Jeżeli Sprzedający odpowiada za wystąpienie wady w przedmiocie umowy, Sprzedawca według własnego uznania powyższą wadę usuwa (naprawa) lub dostarcza nowy, wolny od wady przedmiot umowy (dalej: działanie uzupełniające).

7.4. Kupujący ma prawo według własnego uznania do obniżki cen umownych lub do odstąpienia od umowy lub/i żądania wypłaty odszkodowania, jeżeli realizacja wybranego przez Sprzedającego działania uzupełniającego będzie nieskuteczna, albo nie zostanie zaakceptowana przez Kupującego albo Sprzedający wyraźnie oświadczy, że jest niemożliwa albo inne ważne z uwagi na obopólne interesy stron powody usprawiedliwiają natychmiastowe odstąpienie od umowy lub odszkodowanie. W przypadku jedynie drobnego naruszenia warunków umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jedynie ograniczonych wad, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.5. Jeżeli po nieskutecznym wykonaniu działania uzupełniającego zamawiający wybierze wyłącznie formę odszkodowania, przedmiot umowy pozostaje (według jego uznania) u zamawiającego. Wysokość odszkodowania ogranicza się do kwoty różnicy pomiędzy cena zakupu (bez podatku VAT) i wartością wadliwego przedmiotu umowy pozostającego u zamawiającego.

7.6. Roszczenia Kupującego z tytułu wad produktu, włączając w to roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad prawnych i rzeczowych ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach od dnia dostawy towaru.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z POZOSTAŁYCH WZGLĘÓW

8.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w razie nieumyślnego naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z zawartej umowy. W przypadku nieumyślnego naruszenia pozostałych obowiązków odpowiedzialność cywilna Sprzedającego ogranicza się do szkód przewidywalnych i typowych dla danej umowy.

8.2. Powyższa regulacja nie dotyczy roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialność cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu. Jeśli ograniczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z punktem 9.1.nie obejmuje roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu zgodnie z § 823 Kodeksu Cywilnego (niemieckiego), to nasza odpowiedzialność ogranicza się do świadczenia odszkodowawczego z ubezpieczenia. O ile ubezpieczenie to nie występuje lub nie występuje do pełnej wysokości, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności cywilnej jedynie do wysokości sumy pokrywającej.

8.3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

8.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

8.5. Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego zostaje wykluczona lub ograniczona, to wykluczenie lub graniczenie stosuje się także do osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli i pomocników handlowych.

IX. KARY UMOWNE

9.1. Kupujący zapłaci kare umowną w wysokości 15% wartości ceny sprzedaży miesięcznie, w przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego lub nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru, pomimo skierowania do Kupującego przez Sprzedawcę wezwania do jego odbioru.

9.2.Opakowania w marce Kupującego takie jak: kartoniki jednostkowe, kartony zbiorcze, folia z nadrukiem, etykietki, i inne ,sfinansowane przez Sprzedającego, a nie wykorzystane w ciągu 12 miesięcy, będą fakturowane na rzecz Kupującego. A opakowania sfinansowane przez Zamawiającego nie wykorzystane przez okres 12 miesięcy będą zwracane Zamawiającemu na jego koszt, a w przypadku braku akceptacji będą utylizowane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ( Dz.U.1997.45.286).

10.2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersja umowy a obcą, znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

10.3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają pisemnej zgody Sprzedającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.4. Miejscem wykonania umów jest Świdnica.

10.5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy właściwe dla siedziby BEYSTER sp. z o.o. sp. k.(formerly BEYSTER INTERNATIONAL sp. z o.o.)